Akan Kürşat Davası: TÜRKİYE’NİN SAVAŞ SUÇLARI DERYASINDA BİR DAMLACIK

Aziz Şah – Rum mallarının gaspı ile ilgili olarak İtalya’da tutuklanan Akan Kürşat davasına bir günde mi gelindi?

10 Mayıs 2001’de bir dava dosyaladı Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye’ye karşı AİHM’de 1 no’lu protokolün 1. maddesindeki “mal ve mülk dokunulmazlığı”nı ihlalden.

Türkiye’nin ihlal ederek 90 milyon Euro tazminata çarptırıldığı madde şöyle der:

“Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Her hangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez”…

Türkiye Kıbrıslı Rumların mal ve mülk dokunulmazlığını ihlal ettiği için 90 Milyon Euro tazminata mahkum edildi. 2014’te Ahmet Davutoğlu “Biz bu AİHM kararını tanımayız” diye buyurdu, ödemediler…

Zannedersiniz ki Türkiye AİHM kararlarını tanımamaya Selahattin Demirtaş kararı ile mi başladı?

Ne diyordu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?

-“KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesi”ne dayanılarak başvuranlar tapusunu yitirmiş sayılamaz, çünkü bu madde Sözleşme’ye aykırı olduğu için geçersiz sayılır.

1975’te Kıbrıslı Rum ve Ermenileri “yabancı” ilan ederek mallarına çöktüğünüz yasa da, KKTC anayasası da, İTEM yasası da İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırıdır.

KKTC’de Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Yüksek İdare Mahkemesi başkanlığı yapan Taner Erginel diyor ki:

-“Biz KKTC yasalarına bakarak güneyde eşdeğer malı olanların veya kuzeyde bir malı satın alıp üzerine inşaat yapanların daha haklı durumda olduğunu düşünüyoruz. Ne var ki bunlar kendi hukuk düzenimizin (işgal rejiminin) oluşturduğu düşüncelerdir. Rum (Kıbrıs Cumhuriyeti) mahkemelerinin bu iddiaları kabul etmesi söz konusu değildir”…

Geçen gün bir dükkânda sırada beklerim, Kıbrıslı vatandaş şöyle diyor Akan Kürşat davası hakkında:

-“Eşdeğeri sen uydurdun, uluslararası hukukta eşdeğer mi var?”  

Gaspın gasp, hırsızlığın hırsızlık, tecavüzün tecavüz olduğunu görmek için “hukuk uzmanı” olmaya gerek yok.

Kıbrıs’ın işgal bölgesinde Rum mallarını gasp etmek için çıkarılmış yasalar temel insan haklarına aykırıdır, ırk ayrımcılığına dayanır ve hırsızlığı meşru kılar.

Türkiyeli yerleşimcilere tapu vermek için çıkarılan İTEM Yasası AİHM’in mahkeme kararında dediği gibi insan hakları sözleşmesine aykırıdır!

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2001’de Türkiye’ye karşı açtığı davada ne diyor AİHM:

-Mahkeme “KKTC” makamlarının Kıbrıslı Rumların kuzeydeki mal ve mülkleri açısından, mülkiyet haklarını tanımadığına ilişkin Komisyon saptamasını göz önüne almaktadır. Bu kasıtlı yoksun alıkoyma eylemi “KKTC Anayasası’nın 159’uncu maddesi”nde somutlaştırılmış ve “52/1995 sayılı yasa”da uygulama alanı bulmuştur. Bu durumda, yerlerinden edilen kişilerin mülklerine yapılan müdahalenin meşruiyetinin “KKTC” mahkemelerinde sorgulanmasının imkânı yoktur”…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, Hakkı Atun ve Özker Özgür’ün DP-CTP hükümeti tarafından yapılan İTEM Yasası Kıbrıslı Rumları mal ve mülklerinden kasıtlı yoksun alıkoyma eyleminin uygulama alanıdır.

CTP-UBP-DP-TKP’nin oybirliği ile geçen İTEM Yasası Kıbrıslı Rumların insan haklarına tecavüz etmektedir. Bu yüzden Türkiye 90 milyon Euro tazminata mahkum edilmiştir. 

İtalya’daki Akan Kürşat davasına bir günde gelmedik…

1974’ten sonra TC, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi’ni ihlal ederek toprak ve nüfus üzerinde işleyebileceği bütün savaş suçlarını işlemiştir.

Bugün geldiğimiz nokta TC Devleti’nin emperyalizmin şımarık çocuğu olmasının sonucudur.

AİHM Türkiye’nin ihlal davalarıyla baş edemeyince, o kadar şımartıldı ki Türkiye, “Taşınmaz Mal Komisyonu” aracılığıyla mülklerini gasp ettiğiniz Rumlara tazminatını ödeyin de kapansın bu konu dedi.

-İşgal edilen toprak parayla satın alınarak insan hakları mı tesis edilir? İşte o kadar şımarttılar Ankara’yı…

İtalya’da tutuklanan Akan Kürşat mı?

Türkiye’nin savaş suçları deryasında bir damlacıktır!  

(17 Ocak 2024 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author